Herroepingen

Herroepingsrecht/ bedenktijd

Herroepingsrecht
1. Indien u consument bent, kunt u bij een aankoop van een product op afstand, bijvoorbeeld in de webshop
van De Koning Security, gebruikmaken van uw herroepingsrecht. Als u geen consument bent, geen sprake
is van een koop op afstand of sprake is van een uitzondering zoals opgenomen in lid 4 van dit artikel, dan
kunt u geen beroep doen op het herroepingsrecht.
2. Als u een beroep kunt doen op het herroepingsrecht, heeft u het recht een koop op afstand binnen 14 dagen
zonder opgave van redenen te ontbinden. De Koning Security mag u vragen naar de redenen voor de
ontbinding, maar u bent niet verplicht hierop te antwoorden.
3. De in het vorige lid bedoelde termijn vangt aan op het moment dat u het product heeft ontvangen. Als u
meerdere producten in één bestelling koopt, begint de termijn te lopen op het moment dat u het laatste
product heeft ontvangen. Als u producten aankoopt, de overeenkomst is te kwalificeren als koop op afstand,
en sprake is van een duurovereenkomst, dan begint de termijn te lopen op het moment dat u het product of
de dienst voor het eerst heeft ontvangen.
4. U kunt – onverminderd de overige uitzonderingen in dit artikel – geen gebruik maken van het
herroepingsrecht, indien:
a. U producten en/of diensten koopt waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële
markt waarop De Koning Security geen invloed heeft, en indien deze schommelingen zich binnen de
bedenktermijn voordoen;
b. De Koning Security een product of dienst binnen de bedenktermijn (volledig) levert, en u hiermee vooraf
schriftelijk of mondeling instemt;
c. De Koning Security het product bij u binnen de bedenktermijn installeert, en u met deze installatie
binnen de bedenktermijn vooraf instemt;
d. Het gaat om een product dat speciaal voor u wordt gemaakt of gewijzigd, afhankelijk van uw specifieke
wensen en behoeften (maatwerk);
e. Sprake is van verzegelde producten, als u de zegeling van het product heeft verbroken;
f. De producten na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd andere producten of zaken, of
indien sprake is van zaaksvorming;
5. Als u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht, dan moet u dit zo snel mogelijk, in ieder geval binnen de
in lid 2 van dit artikel bedoelde termijn, aan De Koning Security melden door contact op te nemen met De
Koning Security, of door het toezenden van het modelformulier zoals weergegeven onder deze algemene
voorwaarden en op de website van De Koning Security te downloaden is. De Koning Security zal de
ontvangst van uw beroep op het herroepingsrecht per omgaande bevestigen en u – indien aangewezen –
nader instrueren over de retourzending en verdere afwikkeling.
Pagina 3 van 5
6. U moet het product of de producten vervolgens zo spoedig mogelijk, uiterlijk 14 dagen na de melding als
bedoeld in het vorige lid, aan De Koning Security retour te zenden, tenzij De Koning Security heeft
aangeboden de producten af te halen.
7. Indien u gebruikmaakt van uw herroepingsrecht, bent u verplicht het product met alle geleverde toebehoren,
in originele staat en verpakking, en conform de instructies van De Koning Security retour te zenden.
8. De Koning Security betaalt het door u reeds betaalde bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de retour
gezonden producten aan u terug, tenzij De Koning Security uw beroep op het herroepingsrecht heeft betwist.
Alsdan vindt terugbetaling van reeds betaalde bedragen eerst plaats nadat uitsluitsel is verkregen over de
gerechtvaardigdheid van uw beroep op het herroepingsrecht.
9. De bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht rust volledig bij u.
10. U draagt de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van het product.
11. Indien u gebruikmaakt van uw herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege
ontbonden.