algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DE KONING SECURITY
Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, verstaan onder:
a. De Koning Security: de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid De Koning Security B.V.,
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder het nummer 80268269 met het
btw-identificatienummer NL861610477B01; en De Koning Installaties B.V., in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel ingeschreven onder het nummer 80268137 met het btw-identificatienummer
NL861610453B01. U kunt te allen tijde contact opnemen met De Koning Security, telefonisch op 085-
2007111, per e-mail op info@dekoningsecurity.nl. Meer informatie vindt u op onze website,
www.dekoningsecurity.nl.
b. Bedenktijd: de termijn waarbinnen u gebruik kunt maken van uw herroepingsrecht (artikel 4).
c. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-,
bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
d. Dag: kalenderdag;
e. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot het regelmatig of periodiek leveren van zaken of diensten
gedurende een bepaalde periode, of voor onbepaalde tijd;
f. Duurzame gegevensdrager: elk (digitaal of analoog) hulpmiddel, e-mail daaronder begrepen, dat u in staat
stelt om informatie die aan u is gericht op te slaan om raad te plegen voor gebruik;
g. Herroepingsrecht: het recht als bedoeld in artikel 4, dat u als u consument bent en aan de in dat artikel
genoemde voorwaarden voldoet, heeft om binnen de bedenktijd af te zien van een overeenkomst op afstand;
h. Modelformulier voor herroeping: het formulier waarmee u eenvoudig gebruik kunt maken van uw
herroepingsrecht. U kunt dit formulier onder aan deze algemene voorwaarden, en op de website van De
Koning Security vinden;
i. Opdracht: iedere opdracht, deelopdracht, vervolgopdracht of gewijzigde opdracht die u aan De Koning
Security verstrekt, die strekt tot het leveren van diensten en/of producten;
j. Overeenkomst: iedere overeenkomst, offerte, aanbieding of verklaring waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn;
k. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die u met De Koning Security sluit in het kader van een
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten of diensten, waarbij (mede) gebruik wordt
gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (bijvoorbeeld: de koop van een product
uit onze webwinkel, zonder dat De Koning Security dit bij u komt installeren);
l. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, opdracht of offerte tot het
verrichten van diensten of het verkopen van producten die u met De Koning Security sluit, elke aanvulling
en/of wijziging daarop, alsmede op alle (rechts)handelingen die De Koning Security ter voorbereiding en
uitvoering hiervan moet verrichten. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele
aanvullende of vervolgopdrachten.
2. Voordat u met De Koning Security een overeenkomst sluit, worden deze voorwaarden aan u ter beschikking
gesteld, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. Als de overeenkomst langs de elektronische weg tot stand
komt, dan worden deze voorwaarden langs de elektronische weg aan u ter beschikking gesteld. Dit doet De
Koning Security zodanig dat u deze voorwaarden kunt opslaan op een duurzame gegevensdrager. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, worden deze voorwaarden kosteloos nagezonden, en kunt u te allen tijde De
Koning Security verzoeken u een exemplaar ter beschikking te stellen.
3. Alle overeenkomsten die u met (een medewerker of ondergeschikte van) De Koning Security sluit, of ieder
aanbod van (een medewerker of ondergeschikte van) De Koning Security dat u accepteert, wordt uitsluitend
door De Koning Security aanvaard. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek zijn niet van
toepassing.
4. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. De Koning Security kan naast deze voorwaarden specifieke voorwaarden hanteren voor een product of
dienst. Indien deze specifieke voorwaarden strijdig zijn met deze voorwaarden, dan prevaleren de specifieke
voorwaarden.
6. Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, tast dit de
rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan.
7. De Koning Security is bevoegd deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Bij een wijziging van deze
voorwaarden zendt De Koning Security de meest actuele versie onverwijld aan u toe.
Artikel 3 – De totstandkoming van de overeenkomst, prijzen en betaling
1. Een voor beide partijen bindende overeenkomst ontstaat pas na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding van
een aanbod of offerte. Een offerte of aanbieding is onverplicht en vrijblijvend, en kan door De Koning Security
te allen tijde worden ingetrokken, totdat u het aanbod heeft aanvaard.
2. Offertes worden, tenzij op of bij de offerte uitdrukkelijk anders is bepaald, gedurende 14 dagen gestand
gedaan. Na deze termijn komen de in de offerte aangeboden voorwaarden te vervallen, en kunt u hieraan
geen rechten meer ontlenen.
Pagina 2 van 5
3. Aanbiedingen, reclames en (tijdelijke) prijsverlagingen zijn slechts geldig gedurende de actietermijn die bij
de actie is vermeld. Indien geen termijn bij de aanbieding, reclame of prijsverlaging is vermeld, duurt deze
maximaal 30 dagen. Na afloop van deze termijn kunt u aan de aanbieding, reclame of (tijdelijke) prijsverlaging
geen rechten meer ontlenen. De Koning Security biedt geen prijsbescherming, terugbetaling of terugzending
in geval van aanbieding, reclame of (tijdelijke) prijsverlaging nadat u een aanbod heeft geaccepteerd.
4. Schrijffouten en kennelijke vergissingen in de tekst of prijs van een aanbod, aanbieding, reclame of (tijdelijke)
prijsverlaging binden De Koning Security niet. Aan deze (kennelijk) onjuiste uitingen kunt u geen rechten
ontlenen.
5. Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De Koning Security heeft het recht
iedere wijziging van het btw-tarief aan u door te berekenen tot het moment waarop u de (volledige)
verschuldigde som heeft betaald.
6. Alle prijzen zijn exclusief meerwerk. De Koning Security is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen indien
u, na de totstandkoming van de overeenkomst de aard, inhoud en/of omvang van de werkzaamheden wijzigt,
en/of De Koning Security aanvullende of afwijkende opdrachten verstrekt. De Koning Security is gerechtigd
het meerwerk te factureren tegen het op dat moment geldende uurtarief.
7. U dient het gefactureerde bedrag uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na dagtekening van de factuur te
betalen, tenzij op de factuur of in de overeenkomst een andere betalingstermijn is overeengekomen.
8. Indien u een duurovereenkomst heeft gesloten met De Koning Security, dan dient u maandelijks bij
vooruitbetaling het verschuldigde bedrag te betalen. Het maandelijks verschuldigde bedrag dient uiterlijk op
de eerste dag van de betreffende maand door De Koning Security te zijn ontvangen.
9. De Koning Security is gerechtigd een (aanvullend) voorschot te verlangen. U dient dit (aanvullende)
voorschot zo spoedig mogelijk te betalen. De Koning Security is gerechtigd haar werkzaamheden of de
levering van haar producten en/of diensten op te schorten totdat u het (aanvullende) voorschot volledig heeft
betaald.
10. Indien u de factuur of het verschuldigde bedrag niet, niet volledig of niet tijdig betaalt, stuurt De Koning
Security u, als u een consument bent één betalingsherinnering. Als u na deze betalingsherinnering het
verschuldigde bedrag nog steeds niet, niet volledig of niet tijdig betaalt, verkeert u in verzuim, en bent u naast
de verschuldigde hoofdsom ook de wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Als u geen
consument bent, verkeert u na het verstrijken van de betalingstermijn direct in verzuim, en bent u naast de
hoofdsom ook rente en buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Indien u geen consument bent, bedraagt de
rente 15%, en bedragen de buitengerechtelijke incassokosten 15% van de hoofdsom met een minimum van
€ 200,00.
Artikel 4 – Herroepingsrecht
1. Indien u consument bent, kunt u bij een aankoop van een product op afstand, bijvoorbeeld in de webshop
van De Koning Security, gebruikmaken van uw herroepingsrecht. Als u geen consument bent, geen sprake
is van een koop op afstand of sprake is van een uitzondering zoals opgenomen in lid 4 van dit artikel, dan
kunt u geen beroep doen op het herroepingsrecht.
2. Als u een beroep kunt doen op het herroepingsrecht, heeft u het recht een koop op afstand binnen 14 dagen
zonder opgave van redenen te ontbinden. De Koning Security mag u vragen naar de redenen voor de
ontbinding, maar u bent niet verplicht hierop te antwoorden.
3. De in het vorige lid bedoelde termijn vangt aan op het moment dat u het product heeft ontvangen. Als u
meerdere producten in één bestelling koopt, begint de termijn te lopen op het moment dat u het laatste
product heeft ontvangen. Als u producten aankoopt, de overeenkomst is te kwalificeren als koop op afstand,
en sprake is van een duurovereenkomst, dan begint de termijn te lopen op het moment dat u het product of
de dienst voor het eerst heeft ontvangen.
4. U kunt – onverminderd de overige uitzonderingen in dit artikel – geen gebruik maken van het
herroepingsrecht, indien:
a. U producten en/of diensten koopt waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële
markt waarop De Koning Security geen invloed heeft, en indien deze schommelingen zich binnen de
bedenktermijn voordoen;
b. De Koning Security een product of dienst binnen de bedenktermijn (volledig) levert, en u hiermee vooraf
schriftelijk of mondeling instemt;
c. De Koning Security het product bij u binnen de bedenktermijn installeert, en u met deze installatie
binnen de bedenktermijn vooraf instemt;
d. Het gaat om een product dat speciaal voor u wordt gemaakt of gewijzigd, afhankelijk van uw specifieke
wensen en behoeften (maatwerk);
e. Sprake is van verzegelde producten, als u de zegeling van het product heeft verbroken;
f. De producten na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd andere producten of zaken, of
indien sprake is van zaaksvorming;
5. Als u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht, dan moet u dit zo snel mogelijk, in ieder geval binnen de
in lid 2 van dit artikel bedoelde termijn, aan De Koning Security melden door contact op te nemen met De
Koning Security, of door het toezenden van het modelformulier zoals weergegeven onder deze algemene
voorwaarden en op de website van De Koning Security te downloaden is. De Koning Security zal de
ontvangst van uw beroep op het herroepingsrecht per omgaande bevestigen en u – indien aangewezen –
nader instrueren over de retourzending en verdere afwikkeling.
Pagina 3 van 5
6. U moet het product of de producten vervolgens zo spoedig mogelijk, uiterlijk 14 dagen na de melding als
bedoeld in het vorige lid, aan De Koning Security retour te zenden, tenzij De Koning Security heeft
aangeboden de producten af te halen.
7. Indien u gebruikmaakt van uw herroepingsrecht, bent u verplicht het product met alle geleverde toebehoren,
in originele staat en verpakking, en conform de instructies van De Koning Security retour te zenden.
8. De Koning Security betaalt het door u reeds betaalde bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de retour
gezonden producten aan u terug, tenzij De Koning Security uw beroep op het herroepingsrecht heeft betwist.
Alsdan vindt terugbetaling van reeds betaalde bedragen eerst plaats nadat uitsluitsel is verkregen over de
gerechtvaardigdheid van uw beroep op het herroepingsrecht.
9. De bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht rust volledig bij u.
10. U draagt de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van het product.
11. Indien u gebruikmaakt van uw herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege
ontbonden.
Artikel 5 – Levering en uitvoering
1. Indien u producten koopt van De Koning Security, maar De Koning Security deze producten niet bij u
installeert, zal De Koning Security de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst
nemen en de uitvoering van de bestelling en verzending van de producten.
2. De levering van producten als bedoeld in het vorige lid zal met bekwame spoed, uiterlijk 30 dagen na
ontvangst van de bestelling, naar het door u opgegeven ontvangstadres worden opgestuurd, tenzij met u een
andere leveringstermijn is overeengekomen, of bij het aanbod van De Koning Security een andere
leveringstermijn staat vermeld. Indien de levering vertraging ondervindt, meldt De Koning Security dit zo
spoedig mogelijk aan u. Eventuele vertraging in de levering maakt De Koning Security geenszins
schadeplichtig, en is geen grond om de overeenkomst te vernietigen of te ontbinden.
3. De Koning Security is verantwoordelijk voor beschadigingen en/of vermissingen van producten die worden
geleverd als bedoeld in de vorige leden, tot het moment waarop de producten bij u worden bezorgd. Na
bezorging rust de verantwoordelijk volledig bij u.
4. Indien u producten koopt van De Koning Security, en De Koning Security installeert deze producten bij u, of
indien De Koning Security producten die u bij derden heeft gekocht bij u installeert, zal de installatie met de
grootst mogelijke zorgvuldigheid, en naar maatstaven van goed en deugdelijk werk, plaatsvinden.
5. Indien De Koning Security bij u producten installeert, bent u verplicht uitvoering te geven aan alle instructies
en voorschriften die De Koning Security aan u oplegt ter uitvoering van de overeenkomst. Hieronder wordt in
ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen het onbeperkt en ononderbroken beschikbaar zijn van de
werkruimte, aanwezigheid van elektriciteit en mobiel internet, en indien dit vooraf is besproken, de
aanwezigheid van bijzonder werkmateriaal.
6. Indien en zolang u niet voldoet aan uw verplichtingen uit het vorige lid, is De Koning Security bevoegd de
uitvoering van de werkzaamheden op te schorten, en eventuele kosten en/of schade die zij daardoor lijdt bij
u in rekening te brengen.
Artikel 6 – Duurovereenkomsten
1. Indien u met De Koning Security een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd sluit op grond waarvan u
periodiek producten en/of diensten ontvangt, kunt u deze overeenkomst met inachtneming van de daartoe
overeengekomen opzeggingsregels en opzegtermijn van ten hoogste twee maanden opzeggen. Indien u
consument bent is bedraagt de opzegtermijn ten hoogste één maand.
2. Indien u met De Koning Security een duurovereenkomst voor bepaalde tijd sluit, op grond waarvan u
periodiek producten en/of diensten ontvangt, dan kunt u deze overeenkomst gedurende de looptijd slechts
opzeggen indien dit met u vooraf is overeengekomen. Indien u consument bent, kunt u een
duurovereenkomst voor bepaalde tijd die langer duurt dan 12 maanden, na afloop van de eerste 12 maanden
steeds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
3. Opzegging van een duurovereenkomst ingevolge de vorige leden vindt plaats tegen het einde van de maand,
met inachtneming van de geldende opzegtermijn, door middel van een schriftelijke verklaring aan De Koning
Security, waarin u mededeelt de overeenkomst (tussentijds) op te zeggen, en waarin u de beoogde
einddatum van de overeenkomst vermeldt. Zowel u als De Koning Security is verplicht, tot het einde van de
duurovereenkomst, al haar verplichtingen onverkort na te leven, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4. Indien u niet, niet volledig of niet tijdig aan uw periodieke betalingsverplichtingen voldoet heeft De Koning
Security het recht haar werkzaamheden en/of dienstverlening op te schorten totdat u volledig aan uw
betalingsverplichtingen heeft voldaan. Indien u twee achtereenvolgende, of drie niet achtereenvolgende
maanden niet, niet tijdig of niet volledig aan uw betalingsverplichtingen heeft voldaan, dan heeft De Koning
Security het recht de overeenkomst te ontbinden en de resterende termijnen tot het einde van de
duurovereenkomst bij u in rekening te brengen. Indien sprake is van een duurovereenkomst voor onbepaalde
tijd wordt de overeenkomst geacht ten minste te hebben voortgeduurd tot het moment waarop de
overeenkomst rechtsgeldig zou kunnen worden opgezegd.
Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud
1. Alle producten die u bij De Koning Security koopt, en die De Koning Security aan u levert, blijven in exclusief
eigendom van De Koning Security tot het moment dat u aan al uw betalingsverplichtingen jegens De Koning
Pagina 4 van 5
Security uit hoofde van enige met De Koning Security gesloten overeenkomst of verplichting tot
schadevergoeding, heeft voldaan.
2. Het is u niet toegestaan om, tot het moment waarop u aan al uw betalingsverplichtingen jegens De Koning
Security heeft voldaan, producten of zaken die in eigendom zijn van De Koning Security te vermengen met
andere, bij u in eigendom zijnde zaken, of middels zaaksvorming in eigendom te verwerven.
Artikel 7 – Garantie en aansprakelijkheid
1. De Koning Security staat ervoor in dat de producten en/of diensten die u bij De Koning Security koopt resp.
waarvoor u De Koning Security inhuurt voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde
specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid, de maatstaven van goed en
deugdelijk werk, en de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst geldende wet- en regelgeving.
2. De Koning Security biedt een garantie van één jaar op alle producten die u bij De Koning Security koopt.
Deze garantie laat eventuele (extra) wettelijke bescherming of garantie onverlet. Deze garantie geldt niet
voor dienstverlening van De Koning Security, noch voor producten die u bij een derde koopt of besteld, en
door De Koning Security bij u worden geïnstalleerd. Deze garantie is eveneens niet van toepassing indien
de schade, het defect of de non-conformiteit het gevolg is van enig handelen of nalaten van u of een derde.
3. De Koning Security is slechts aansprakelijk voor schade die u lijdt, indien deze schade is toe te rekenen aan
een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst die u met De Koning Security heeft gesloten of
sprake is van een aan De Koning Security toerekenbare onrechtmatige daad, tenzij sprake is van overmacht.
De Koning Security is in dat geval slechts aansprakelijk voor directe schade die u heeft geleden.
Aansprakelijkheid voor indirecte of afgeleide schade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Onder overmacht als bedoeld in het vorige lid wordt verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of
niet voorzien, waarop De Koning Security geen invloed heeft, doch waardoor De Koning Security niet in staat
is haar verplichtingen (tijdig en volledig) na te komen. Oorlog, oorlogsgevaar, vijandelijkheden, mobilisatie,
oproer, brand, explosie, storm, vorst, overstroming, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, ziekte van personeel,
transport moeilijkheden, andere wettelijke belemmeringen in binnen- en/of buitenland, beperkende besluiten
van overheidswege, storingen in de energievoorziening, niet, niet tijdige of niet behoorlijke levering door
leveranciers, werkstaking en weersomstandigheden daaronder begrepen.
5. Als u schade lijdt waarvoor De Koning Security (mogelijk) aansprakelijk is, bent u verplicht de schade in aard
en omvang zo veel mogelijk te beperken.
6. Indien u van mening bent dat De Koning Security aansprakelijk is voor schade die u heeft geleden, dient u
dit onverwijld, uiterlijk 12 maanden na het ontstaan van de schade, aan De Koning Security te melden, op
straffe van verval van recht op schadevergoeding.
7. Indien De Koning Security op enige grond aansprakelijk is, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag
dat de (beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheids)verzekeraar van De Koning Security in dat geval daadwerkelijk
vergoed, het eigen risico daarbij inbegrepen. Indien de verzekeraar niet overgaat tot uitkering c.q. vergoeding
van schade, is iedere aansprakelijkheid van De Koning Security beperkt tot maximaal het aan u gefactureerde
bedrag over de voorgaande 12 maanden.
8. U vrijwaart De Koning Security tegen alle aanspraken die derden jegens De Koning Security (menen te)
hebben, tenzij de schade die deze derde lijdt het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van de overeenkomst die De Koning Security met u heeft gesloten, of het handelen van De Koning
Security als onrechtmatige daad jegens deze derde aan De Koning Security toerekenbaar is.
Artikel 8 – Intellectueel eigendom
Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, rust het exclusieve en ongeclausuleerde intellectueel
eigendomsrecht van door De Koning Security vervaardigd materiaal, producten en/of diensten, en de digitale
omgeving, bij De Koning Security. Het is niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De
Koning Security, intellectueel eigendomsrechtelijk beschermde zaken te kopiëren, te reproduceren, te exploiteren,
te verkopen of verhuren, openbaar te maken en/of aan derden ter beschikking te stellen of af te staan.
Artikel 8 – Klachten en geschillen
1. Indien u een klacht heeft over de producten en/of dienstverlening van De Koning Security, moet u deze klacht
zo snel mogelijk, uiterlijk 14 dagen na het ontstaan van de klacht, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk
aan De Koning Security melden. U kunt hiervoor gebruikmaken van de in artikel 1 vermelde contactgegevens.
Klachten die buiten deze termijn worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.
2. De Koning Security zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht hierop reageren, en waar mogelijk een
voorstel voor een oplossing doen. Beide partijen stellen zich hierbij coöperatief op om op zoek te gaan naar
een voor beide partijen bevredigende oplossing, een en ander binnen de grenzen van het redelijke.
3. Indien de reactie en behandeling van de klacht geen bevredigende oplossing heeft opgeleverd, staat het u
vrij een gerechtelijke procedure te starten tegen De Koning Security. Geschillen worden bij uitsluiting
voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant.
4. Op de rechtsverhouding die u heeft met De Koning Security is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Algemene Voorwaarden – De Koning Security – Versie september 2020
Pagina 5 van 5
Bijlage I: Modelformulier voor herroeping
Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan:
De Koning Security
Eemweg 1
5215 HM ’s-Hertogenbosch
info@dekoningsecurity.nl
Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende
producten: [aanduiding product]
Of*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst],
herroep/herroepen*
Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
[Naam consumenten(en)]
[Adres consument(en)]
[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.